parallax background
?Who are the Rangers of the Earth

محافظین زمین چه کسانی هستند؟تاکنون به دو واژه محافظ و زمین فکر کرده‌اید؟

هر کدام از این دو واژه به تنهائی معانی متفاوتی دارند اما وقتی این دو در کنار همدیگر قرار می‌گیرند دنیائی از واژگان را در خود جای می‌دهند. آن قدر که تفسیر و معنی از دنیای بر روی کاغذ فاصله می‌گیرد و یک دنیا و هستی را در بر می‌گیرد. دنیائی که زندگی می‌بخشد.

محافظین زمین، کسانی هستند که قلبی طلائی دارند و این قلب آنان است که فرمان می‌دهد.

فرمان حفاظت از هستی به مانند حفاظت از فرزند؛ فرمان پایداری به مانند پایداری درخت بلوط؛ و فرمان مبارزه به مانند مبارزه در راه خاک وطن.

محافظین زمین جنگلبانانی هستند که با سپر کردن خود از ریشه‌ها و شاخ و برگ‌های درختان حفاظت می‌کنند، آنان کسانی هستند که خواب جنگل را می‌بینند و کابوس اره برقی را. شب و روز نمی‌شناسند تا نکند درختی از خانواده جنگل کم شود، منابع طبیعی آسیبی ببیند و آتشی به جان سبزه‌ها بیافتد.

محافظین زمین، محیطبانانی هستند که صدای گام‌هایشان در پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده، آرامش جانداران است. محیط‌بانان مبارزه می‌کنند تا هستی بماند و با هستی انسان بماند. آنان از محیط‌زیست حفاظت می‌کنند.

محافظین زمین کسانی هستند که چشم‌ها را باز می‌کنند و گوش‌ها را شنوا. آنان ایثارگرانی هستند که برای حفظ زمین می‌کوشند، مجروح می‌شوند و شهید می‌دهند.

هریک از ما هم می‌توانیم یک محافظ زمین باشیم و برای حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور تلاش کنیم.

هدف مشخص است: حفاظت از زیست بوم سرزمین پهناور ایران اسلامی.
The Story of the Earth Rangers

داستان محافظین زمین


بخوانیدببینیدبشنوید

ما را دنبال کنید